สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554 29 

ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
แนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี 2552 ครั้งที่ 2 ลงคำสั่งเลื่อนขั้นวันที่ 30 ก.ย 52 มีผล 1 ต.ค 52 ได้


แนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี 2552 ครั้งที่ 2 ลงคำสั่งเลื่อนขั้นวันที่ 30 ก.ย 52 มีผล 1 ต.ค 52 ได้  เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับข้าราชการพลเรือน
        ของอบต.ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการฯที่ทำการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาที่ สข 0018/ว.3441 ลว.24 ก.ย 2544  ครับ
   ท่านสามารถดูแนวทางของข้าราชการพลเรือนของกรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 1002/ว. 1026 ลว.24 ส.ค 52 ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ครับ
                        นายอักษร  บุตรโคตร
                         ปลัดอบต.บางกล่ำ
                          8 ตุลาคม 2552

การเลื่อนขั้นเงินเดือน


 รายละเอียดหนังสือเวียนเกี่ยวกับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ ตลอดจนเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ

คลิ๊กดูรายละเอียด

สำนักงาน ก.พ. เตรียมชี้แจงส่วนราชการสร้างความเข้าใจเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบใหม่

27/03/2552

สำนักงาน ก.พ. มั่นใจการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามระบบใหม่ จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 พร้อมเตรียมทำความเข้าใจกับส่วนราชการอย่างทั่วถึง ส่วนการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายนนี้ จะยังคงพิจารณาแบบเป็นขั้น

สำนักงาน ก.พ. มั่นใจการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามระบบใหม่ จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 พร้อมเตรียมทำความเข้าใจกับส่วนราชการอย่างทั่วถึง ส่วนการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายนนี้ จะยังคงพิจารณาแบบเป็นขั้น


นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการ ก.พ.
กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน   การประกาศใช้ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ต้องออกตามความในมาตรา 74 และ 76 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะการชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการถึงแนวทางปฏิบัติ และเพื่อให้เวลาส่วนราชการได้เตรียมตัวก่อนเข้าสู่ระบบใหม่

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 132 แห่ง พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว ที่บัญญัติว่า ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือกำหนดกรณีใด   เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นำพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบ    หรือกรณีที่กำหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  

ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่              1 เมษายน และ 1 ตุลาคม 2552 จึงต้องใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ใช้อยู่เดิม และคาดว่า จะสามารถดำเนินการตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน และหลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติราชการที่ต้องออกตามความในมาตรา 74 และ 76 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553

แต่ทั้งนี้ จากการที่บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการเดิมที่แบ่งตามระดับตำแหน่งหรือซี และมีขั้นเงินเดือนเป็นขั้นวิ่งถูกยกเลิกไป ก.พ.จึงได้มีมติให้จัดทำตารางการเลื่อนเงินเดือนชั่วคราว จำแนกตามประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งใหม่ โดยอิงขั้นเงินเดือนในบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการที่ใช้อยู่เดิม เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในวันที่ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม 2552

“ก่อนที่จะมีการนำระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่มาใช้ ทางสำนักงาน ก.พ.จะมีการชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับข้าราชการ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องใหม่ และมีความละเอียดอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องที่มีผลต่อความก้าวหน้าในชีวิตราชการของข้าราชการทุกคน ดังนั้นจึงต้องมีการซักซ้อมทำความเข้าใจ โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป จะเริ่มมีการนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบใหม่มาใช้ เพื่อนำไปพิจารณา     การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นเปอร์เซ็นต์ในวันที่ 1 เมษายน 2553” เลขาธิการ ก.พ. กล่าว

สำหรับตารางเงินเดือนชั่วคราวเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน และ     1 ตุลาคม 2552 กำหนดให้ “เงินเดือนฐาน” หมายถึง อัตราเงินเดือนที่ข้าราชการได้รับอยู่ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2552 และ “เลื่อน 0.5 ขั้น” “เลื่อน 1 ขั้น” “เลื่อน 1.5 ขั้น” หมายถึง      ขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น หนึ่งขั้น หรือหนึ่งขั้นครึ่งแล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วย   การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544

กรณีข้าราชการผู้ใดได้รับเงินเดือนไม่ตรงกับเงินเดือนฐาน ให้ใช้เงินเดือนฐานใกล้เคียงที่ไม่ต่ำกว่าเงินเดือนที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับ เป็นเงินเดือนฐานที่ใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

กรณีข้าราชการที่มีจำนวนเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติราชการ     สูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงสุดของประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับที่ตนดำรงอยู่ ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับที่ตนดำรงอยู่นั้น และได้รับส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนและเงินเดือนขั้นสูงสุด เป็นค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และ   ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544


โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ 12/11/52

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองม่วงงาม ขึ้นใหม่ (ดู:135)(วันที่:2/9/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานบริเวณตลาดริมน้ำคลองแดน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด (ดู:132)(วันที่:2/9/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: กีฬาชุมชนสัมพันธ์ 2557 (ดู:129)(วันที่:2/9/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศิลปวัฒนธรรม (พรุล้อมช้าง ) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ดู:125)(วันที่:2/9/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะบริเวณหาดแหลมโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ดู:124)(วันที่:2/9/57)